Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

Σπάνιο εφυαλωμένο από τη Χαλκίδα

Ακροκέραμο με τέσσερεις έλικες χωρίς πλίνθο, με εφυαλωμένη επιφάνεια

Στη ράχη διακρίνονται έντυπα τα αρχικά Γ Κ του κεραμοπλάστη και η ονομασία ΧΑΛΚΙΣ