Τρίτη 8 Ιουλίου 2014

Αθηναϊκό μικτό ανθέμιο

Αθηναϊκό ανθέμιο με απουσία πλίνθου και πλούσιο φυτικό διάκοσμο στο κατώτερο τμήμα του